Оцінка конкурентоспроможності продукції ВАТ Новоіванівський

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
УО "ПОЛІСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ"
Кафедра менеджменту
Курсова робота
з дисципліни: "Організація виробництва"
на тему:
"Якість продукції, як фактор підвищення її конкурентоспроможності"
(На прикладі ВАТ "Кобринський МСЗ")
Студентка
Керівник
ПІНСЬКИЙ 2008

РЕФЕРАТ
Курсова робота: 42 с., 2 рис., 9 табл., 27 джерело.
Управління якістю продукції, оцінка рівня якості, показники якості, технічний рівень продукції, система управління якістю продукції, витрати на якість, конкурентоспроможність
Об'єктом дослідження є ВАТ "Кобринський МСЗ".
Предметом дослідження є вивчення впливу якості продукції на її конкурентоспроможність.
Метою курсової роботи є вивчення теоретичних і практичних аспектів впливу якості продукції на її конкурентоспроможність, розробка системи заходів щодо вдосконалення механізму контролю та підвищення якості виробленої продукції і економічної ефективності підприємства.
При виконанні роботи використані такі методи дослідження: монографічний та аналітичний.
У процесі роботи проаналізовано сучасний стан конкурентоспроможності молочної продукції на досліджуваному підприємстві.
Автор роботи підтверджує, що наведений в ній розрахунково-аналітичний матеріал правильно і об'єктивно відображає стан досліджуваного процесу, а всі запозичені з літературних та інших джерел теоретичні, методологічні та методичні положення і концепції супроводжуються посиланнями на їх авторів.

THE ABSTRACT
Course work: 42 p., 2 fig., 9 tabl., 27 source.
Product quality controls, the estimation of the degree of quality, parameters of quality, the technological level of production, standardization, certification, quality assurance, the control system of quality of production, the expense for quality.
Object and object of research is studying influence of quality of production on a production efficiency of Open Society "dairy combine".
The purpose of course work is to a basis of studying of theoretical and practical aspects of influence of quality of production on economic efficiency of the enterprise to develop system of measures on perfection of the mechanism of the control and improvement of quality of made production.
At performance of work following methods of research are used: monographic and analytical.
During work the modern condition of quality of made dairy production and the control over acceptance and delivery of finished goods at the investigated {researched} enterprise is analysed.
The author of work confirms, that the settlement-analytical material resulted {brought} in it {her} correctly and objectively reflects a condition of investigated {researched} process, and all borrowed of literary and other sources theoretical, methodological and methodical positions and concepts are accompanied by references {links} to their authors.

Зміст
Введення. 5
Глава 1. Сутність якості продукції і показники її якості. 8
Глава 2. Оцінка рівня якості продукції на підприємстві. 15
2.1 Організаційно-економічна характеристика ВАТ "Кобринський олійницю-сироробний завод". 15
2.2 Місце і роль ВАТ "Кобринський олійницю-сироробний завод" на ринку молочної продукції в Республіці Білорусь. 25
2.3 Управління якістю продукції на ВАТ "Кобринський олійницю-сироробний завод". 30
Глава 3. Розробка конкретних заходів щодо вдосконалення якістю продукції, а також підвищення її конкурентоспроможності. 34
3.1 Аналіз конкурентоспроможності молочної продукції ВАТ "Кобринський МСЗ" 34
3.2 Заходи поулучшенію якості та стратегія просування продукції підприємством .. 37
Висновок. 42
Список використаної літератури .. 45

Введення

У теорії та практиці сучасного управління існує безліч різних аспектів, з допомогою яких обгрунтовується висока значимість феномена якості для забезпечення успішного функціонування підприємств і організацій. Однак, незважаючи на свою множинність і різнобічність, практично всі ці аспекти містять в собі єдине загальне положення про те, що на сучасному етапі розвитку економічних систем саме якість їх роботи є найважливішою умовою їх ринкової конкурентоспроможності. Таким чином, проблеми управління якістю стають для підприємств актуальними тоді, коли вони реально стикаються з проблемою конкуренції і необхідністю забезпечення власних конкурентних переваг.
У загальному випадку існують три базових інструменту отримання підприємствами конкурентних переваг:
мінімізація виробничих витрат (цінова конкуренція);
конкуренція на основі підвищення якості (тобто конкуренція на основі позиціонування);
використання ринкової влади.
Переробні підприємства не тільки виробляють продукцію в потрібній кількості, асортименті і якості, що відповідає запитам споживача, але й забезпечують комерційну діяльність по збуту готової продукції. В умовах ринкових відносин посилюється її роль, ускладнюються завдання.
Підприємствам необхідно знати області збуту, потреби, попит на дану продукцію і ціни, досліджувати ємності ринку, визначати частку підприємства в загальному обсязі продажу продукції даного асортименту, аналізувати ринкову ситуацію, дослідити динаміку обсягу продажів, канали збуту, вивчення думок покупців і споживчих переваг.
Конкурентоспроможність білоруських підприємств - це та ідея, яка може об'єднати людей, незалежно від їхніх політичних уподобань і положення в суспільстві.
Що стосується великих переробних підприємств, то для їх розвитку та успішного функціонування теж необхідна відповідна державна програма підтримки: державне фінансування, як через кредити, так і через державні замовлення, впровадження нових технологій, залучення висококваліфікованих фахівців.
Товарна політика займає одне з ключових місць у загальній системі маркетингової діяльності і системі "маркетинг-мікс", що містить крім товарної цінову, збутову і стимулюючу політику, і вивчає заходи щодо підвищення конкурентоспроможності продукції, що випускається підприємством продукції, перш за все її якісних характеристик, що відповідають запитам кінцевих споживачів , створення нових товарів, оптимізації їх асортименту, подовженню життєвого циклу.
Товар - головний об'єкт на ринку. Він має вартість і споживчу вартість (або цінність), володіє певною якістю, технічним рівнем і надійністю, що задається споживачами корисністю, показниками ефективності у виробництві та споживанні, іншими вельми важливими характеристиками. Саме в товарі знаходять висвітлення всі особливості і протиріччя розвитку ринкових відносин в економіці. Товар - точний індикатор економічної сили й активності виробника. Дієвість чинників, визначальних позиції виробника, перевіряються в процесі конкурентного суперництва товарів в умовах розвинутого ринкового механізму, що дозволяє виявити відмінності даного товару від товару-конкурента як по ступені відповідності конкретної суспільної потреби, так і за витратами на її задоволення. Для цього товар повинен мати визначену конкурентоспроможність.
Конкурентоспроможність товару - це такий рівень його економічних, технічних і експлуатаційних параметрів, який дозволяє витримати суперництво (конкуренцію) з іншими аналогічними товарами на ринку. Крім того, конкурентоспроможність - порівняльна характеристика товару, що містить комплексну оцінку всієї сукупності виробничих, комерційних, організаційних і економічних показників щодо виявлених вимог ринку або властивостей іншого товару.
Вона визначається сукупністю споживчих властивостей даного товару-конкурента по ступені відповідності суспільним потребам з урахуванням витрат на їх задоволення, цін, умов постачання й експлуатації в процесі продуктивного і (чи) особистого споживання. У зв'язку з цим тема дипломної роботи є досить актуальною на даному етапі.
Метою курсової роботи є, на основі вивчення теоретичних і практичних аспектів впливу якості продукції на її конкурентоспроможність, розробки системи заходів щодо вдосконалення механізму контролю та підвищення якості виробленої продукції.
Реалізація даної мети передбачає вирішення наступних завдань:
вивчити сучасні наукові підходи щодо підвищення конкурентоспроможності продукції;
виконати організаційно-економічну характеристику об'єкта дослідження;
виявити основні фактори, що впливають на конкурентоспроможність продукції;
визначити основні шляхи підвищення конкурентоспроможності продукції. В якості предмета дослідження розглядається стан та конкурентоспроможність молочної продукції. В якості об'єкта розглядається ВАТ "Кобринський МСЗ" м. Кобрина, Брестської області.
При написанні курсової роботи використовувалися такі методи дослідження: монографічний та аналітичний.

Глава 1. Сутність якості продукції і показники її якості

Поняття "якість продукції" як економічна категорія і об'єкт економічної науки тісно пов'язане з категорією споживної вартості, що виявляється лише в процесі використання товару, К. Маркс писав: "Корисність речі робить її споживною вартістю. Але ця корисність не висить у повітрі. Обумовлена ​​властивостями товарного тіла, вона не існує поза цього останнього. Тому товарне тіло ... саме є споживча вартість або благо ".
Споживча вартість характеризується, з одного боку, як матеріальний предмет, а з іншого - як річ, яка здатна задовольняти певні людські потреби.
Об'єктивні споживчі властивості продукції стають корисними лише в тому випадку, якщо виникає потреба у їх використанні. Так, багато природні багатства, без яких у цей час неможливий розвиток економіки будь-якої країни, що раніше не були споживчими вартостями, хоча їх якісні властивості з тих пір не змінилися (різні руди, нафта, газ, Каучу-ки та ін.) На відміну від предмета природи продукт стає дійсно продуктом лише в процесі споживання.
У сучасних умовах в більшості випадків одна і та ж споживна вартість призначається для великої кількості споживачів, що пред'являють до неї різні вимоги. У результаті одні й ті ж параметри вироби можуть оцінюватися по-різному. У той же час цілком конкретна суспільна потреба може задовольнятися різними речами, що мають одне цільове призначення і що розрізняються між собою за якістю. Усі види продуктів, що задовольняють одну і ту саму потребу, можуть розглядатися як сукупна споживча вартість [3, с.35].
Таким чином, економічний зміст категорії якості обумовлюється оцінкою суспільної корисності продукту. Мірою цієї корисності є суспільно необхідну якість. Воно зумовлює досягнення такого рівня споживчих властивостей продукції, який би задовольнив потреби суспільства при найбільш раціональному використанні наявних у його розпорядженні матеріальних, фінансових і трудових ресурсів.
К. Маркс писав: "Продукт, споживчі властивості якого, вище споживчих властивостей інших, продуктів однакового призначення, визнається продуктом високої якості". Тут істотні не самі характеристики продукту, а його споживчі властивості, якою мірою і в якій мірі вони здатні задовольняти конкретну потребу суспільства. Споживача не цікавить природа предмета споживання як така. Для нього важливо, щоб дана споживча вартість володіла необхідними властивостями. Сукупність певних корисних властивостей продукції і робить її предметом споживання. Оцінка споживчої вартості за ступенем задоволення конкретної потреби визначає якість продукту.
Якість втілює ступінь, міру, в якій продукція об'єктивно задовольняє цю потребу. Тут мова йде про якість як про кількісну характеристиці суспільної споживної вартості, ступеня корисності продукту праці. Разом з тим його якість визначають не тільки споживчі властивості. Вони можуть залишатися незмінними, у той час як ступінь задоволення потреби даним продуктом в результаті появи нових суспільних потреб буде змінюватися. Очевидно, що на всіх етапах розвитку суспільного виробництва необхідно якість, яка відповідає потребам суспільства виходячи з його можливостей в конкретних умовах.
Якість продукції - сукупність властивостей продукції, які обумовлюють її придатність задовольняти певні потреби відповідно до її призначення.
Кількісна характеристика властивостей і показників (економічних, технічних та ін) називається показником якості продукції.
За кількістю характеризуються властивостей всі показники якості поділяються на одиничні, комплексні, що визначають і інтегральні.
Одиничні показники якості характеризують одну властивість продукції Комплексні показники якості характеризують сукупність декількох властивостей продукції.
Визначальні показники якості - оціночні, по них судять про якість.
Інтегральні показники якості виражаються через відповідну суму економічних або технічних показників.
Якість товарів і послуг. Товар може стати конкурентоспроможним, тобто зайняти гідне місце в ряду аналогів і субститутів тільки в тому випадку, якщо він буде відповідати такому важковловимий і багатозначно поняттю, як якість. Якість - головна характеристика товару. Це здатність фірмового товару виконувати свої функції. У поняття якості входять довговічність, надійність, точність, простота експлуатації, ремонт та інші цінні властивості, відсутність дефектів або шлюбу. Більш жорстка вимога - відповідність стандартам. Однак і цього недостатньо. Товар повинен задовольняти потреби споживачів: фізичні технічно, експлуатаційно, естетично, за ціною. А якщо він ще й зможе сприяти задоволенню прихованих (підсвідомих) потреб - статусних, вікових, психологічних, духовних - успіх йому на ринку забезпечений. Однак, з точки зору маркетингу, якість слід визначати в поняттях, відповідних купівельним уявленням. Саме до якості у споживачів підвищений інтерес [23, с.127].
Підвищити якість - це значить з тієї ж кількості сировини і матеріалів випустити продукцію, більш повно задовольняє суспільні потреби.
У підвищенні якості продукції зацікавлені як виробники, так і споживачі, а також держава.
Для виробників продукції:
краще використовуються ресурси;
скорочуються втрати від браку та рекламацій;
збільшуються доходи від реалізації продукції підвищеної якості;
збільшуються фонди економічного стимулювання за рахунок зростання прибутку;
моральне задоволення колективу підприємства.
Для споживачів продукції:
попит задовольняється меншим кількістю продукції підвищеної якості;
розширюється і оновлюється асортимент;
створюються більш сприятливі умови праці в сфері споживання.
Для держави:
збільшується народногосподарський ефект на одиницю витрат;
більш повно задовольняються потреби населення.
Розрізняють показники якості товару:
фізичні: технічні параметри, смак, вага, міцність, форма, колір, запах;
естетичні: стиль, клас, краса, витонченість;
символічні: статус, престиж, клас;
додаткові: установка, налагодження, можливість ремонту, право на обмін, ліквідність.
При розробці марочного товару виробник повинен прийняти рішення про рівень якості і інших відмінних рисах, які будуть забезпечувати підтримку позиції марки на цільовому ринку. Одним з основних знарядь позиціонування, яким володіє продавець, є якість його товару. Якість - це розрахункова здатність марочного товару виконувати свої функції. У поняття якості входять довговічність товару, його надійність, точність, простота експлуатації, ремонту та інші цінні властивості. Деякі з цих характеристик піддаються об'єктивному виміру. Однак з точки зору маркетингу якість слід вимірювати в поняттях, відповідних купівельним уявленням.
Проблема якості привертає сьогодні підвищений інтерес і споживачів і фірм. Американців вражає якість японських автомобілів, японської електроніки, а також автомобілів, одягу і харчових продуктів європейського виробництва. Багато споживачів воліють купувати одяг, яка довше носиться і довше виглядає елегантною в порівнянні з ультрамодними виробами. Вони проявляють більше інтересу до свіжих і продуктів харчування, сирам, делікатесів і менше до безалкогольних напоїв, солодощів і обідів із заморожених напівфабрикатів. Деякі фірми вже відгукуються на цей зростаючий інтерес до якості, проте в цьому напрямку можна зробити ще дуже багато [8, с.65].
Традиційно низька якість білоруських товарів - це не наслідок національної нездатності білорусів створювати і виробляти якісну продукцію. Немає ніяких серйозних причин, щоб не удосконалити або не створити принципово новий продукт, що відповідає вимогам ринку. Якщо ж рівень розвитку інженерно-конструкторської служби підприємства не дозволяє створити конкурентоспроможний продукт власними силами, то ніщо не заважає звернутися до інших, лідирує на ринку, підприємствам з пропозицією про придбання ліцензії. Ця практика з успіхом застосовувалася підприємствами таких країн, як Китай, Південна Корея і багатьох інших. Причому підприємства цих країн історично значно поступалися білоруським у технологічному рівні та інженерно-конструкторських традиціях. Однією з найбільш часто званих причин нездатності білоруських підприємств виробляти якісну і конкурентоспроможну продукцію є застаріле технологічне обладнання. Але що заважає придбати новітнє обладнання сьогодні, коли кордони відкриті і будь-яке найсучасніше обладнання доступне? З іншого боку, підприємство, котра не володіє необхідним технологічним обладнанням сьогодні, може замовити виробництво необхідних деталей і вузлів іншим виробникам, які мають необхідне обладнання [6, с.45].
Забезпечення контролю якості продукції на всіх стадіях його виробництва також є не стільки технічною проблемою, скільки організаційно-управлінської. На ринку РБ присутні консультаційні компанії, з успіхом надають послуги з підготовки підприємства та впровадження систем управління якістю.
У РБ існує величезний незатребуваний інноваційний потенціал, який може служити джерелом ідей і нових продуктів для промисловості. Автори розробок намагаються знайти можливість організувати виробництво і збут оригінальною і конкурентоспроможної продукції, що базується на новітніх винаходи. Шанси винахідника залучити капітал тільки під ідею нового продукту значно нижче, ніж можливості промислового підприємства, що планує освоїти виробництво нового продукту, що має досвідом, виробничими потужностями і кваліфікованим персоналом. Однак прикладів ефективної співпраці вчених і промисловців практично немає. Причина в тому, що в нашій країні недостатньо розвинені механізми венчурного фінансування. Наприклад, в Тайвані законодавчо визначено, що автор розробки може отримати від корпорації, якій передано права на виробництво і збут продукції на базі його винаходу, до 15% так званих технічних акцій підприємства.
Таким чином, білоруські підприємства мають всі умови і можливості для вирішення завдання створення нової конкурентоздатної продукції та забезпечення високої якості її виробництва. Причому ця проблема може бути вирішена адміністрацією підприємства за допомогою виключно організаційно-управлінських заходів.

2.1 Організаційно-економічна характеристика ВАТ "Кобринський олійницю-сироробний завод"

ВАТ "Кобринський олійницю-сироробний завод" являє собою відокремлений автономний господарський комплекс, що знаходиться на окремій промисловій площадці, розташованій на південній околиці міста Кобрина.
Для здійснення своєї виробничої діяльності на ВАТ "Кобринський олійницю-сироробний завод" організовані основне і допоміжне виробництва та підрозділи невиробничого характеру. Тип виробництва - масовий. з двозмінним режимом роботи основних цехів.
ВАТ "Кобринський олійницю-сироробний завод" має досить потужним виробничим потенціалом. Технічне та метрологічне оснащення дозволяє забезпечити випуск продукції відповідно до вимог нормативних документів.
Основним напрямком виробничої діяльності підприємства на 2008 і наступні роки залишається сироваріння. На виробництво твердих сичужних сирів буде перероблятися понад 70% молока. Темпи зростання за обсягом виробництва будуть виконуватися за рахунок збільшення випуску жирних сичужних сирів, сухих молочних продуктів із сироватки - замінника цільного молока та сухої сироватки.
Підприємство планує збільшити випуск товарної продукції в порівняних цінах у 2008 році на 103,5%. Для досягнення запланованих прогнозних виробничих показників підприємству необхідно збільшення обсягів інвестицій в подальший техпереоснащення виробництва.
Основними напрямами капітальних вкладень у 2008 році є: дооснащення виробничим обладнанням вузьких місць в сироробному цеху, придбання відсутніх в пік сезонності (згідно розрахункової потреби) цистерн для перевезення молока у зв'язку з припиненням надання транспортних послуг ВАТ "Кобрінагромаш", заміна повітряного і аміачного компресорів. Планований обсяг інвестицій на черговий рік складає 2055 млн. рублів, з них частка власних коштів становить 54,3% і частка позикових коштів - 45,7%, з них за рахунок іноземних кредитних ліній - 30,5%. Реалізація даної інвестиційної програми дозволить забезпечити життєздатність підприємства в ринкових умовах за рахунок створення потенціалу його прибутковості.
Очікується отримання прибутку від господарської діяльності в 2008 році в розмірі 3719 млн. рублів. Рівень рентабельності складе 6,0%. Зниження рівня рентабельності в порівнянні з підсумками минулого року пов'язано із зростанням матеріальних витрата у собівартості молпродукціі (на 2,2% індексу частки матеріальних витрат). Рівень прибутковості продукції нижче попереднього року, про що говорить рівень рентабельності продажів (нижче на 3,07)
ВАТ "Кобринський МСЗ" в планованому році збереже здатність покривати боргові зобов'язання, ніж привабливо для ділової активності.
Товариство збереже в 2008 році свою фінансову стійкість, платоспроможність, ліквідність шляхом проведення раціональної кредитно-фінансової політики тобто залучаючи короткостроковий позиковий капітал в межах розрахованої потреби. Існує ризик незабезпеченість власними оборотними засобами. У зв'язку з чим необхідно нарощувати власний оборотний капітал шляхом збільшення статутного капіталу, підйомом рентабельності за допомогою контролю витрат.
Основні шляхи підвищення фінансових показників можливі при збільшенні оборотних активів при незмінній сумі короткострокових боргів.
Кобринський олійницю-сироробний завод введений в експлуатацію в жовтні 1967 року. Відкрите акціонерне товариство "Кобринський олійницю-сироробний завод" створено на підставі наказу Брестського обласного комітету з управління державним майном та приватизації від 30.12. 1995 р. № 134 шляхом перетворення державного підприємства "Кобринський олійницю-сироробний завод" відповідно до законодавства про приватизацію державного майна та законодавством про акціонерні товариства, і є приймачем його майнових прав і обов'язків.
Товариство зареєстроване як юридична особа Кобринським міським виконавчим комітетом 06.02. 1996 рішенням № 68 в Книзі державної реєстрації за № 436, перереєстровано рішенням Кобринського міського виконавчого комітету № 651 від 30.12. 1996 р. (реєстраційний № 18), а також Брестським облвиконкомом 18.09. 2000 р. в ЄДР юридичних осіб і індивідуальних підприємців за № 200093343.
Товариство є комерційною організацією - юридичною особою, має самостійний баланс, печатку, штамп, бланки зі своїм найменуванням, товарний знак, розрахунковий та позичкові рахунки в установах банків.
Товариство створене для здійснення будь-яких видів господарської діяльності не заборонених законодавчими актами Республіки Білорусь, спрямованих на отримання прибутку.
Згідно свідоцтва про державну реєстрацію від 10.10. 2000р. № 00728 статутний фонд ВАТ "Кобринський МСЗ" визначено в розмірі 1529997300 біл. руб.
Станом на 01.11. 2006 статутний фонд визначений у розмірі 9807675000 рублів у кількості 392307 акцій. Середньооблікова чисельність працюючих на підприємстві станом на 01.01. 2008 р. складає 560 чоловік.
Місцезнаходження Товариства та його поштову адресу: 225304, Республіка Білорусь, Брестська область, м. Кобрин, вул. Радянська, 128, телефон 2-23-21, 2-20-65.
За підсумками госпдіяльності в 2007 р. було вироблено близько 7 тис. тон сиру. Забезпечено експорт на суму понад 15552 тис. USD, темп зростання експорту склав 136% до рівня 2006 року.
Кобринський сири зайняли призові місця на республіканських та обласних конкурсах. У 2005 році наші сири: "Російський", "Кобринський", "Слов'янський" - були кращими на конкурсі "Кращі товари Республіки Білорусь". Нагороджений завод золотою медаллю лауреата Міжнародного конкурсу "Кращий продукт - 2006"
Товариством досягнуто певних успіхів у сфері якості. У 2007 році підприємство брало участь у республіканському конкурсі "Густ - 2007", нагороджено дипломом переможця в номінації сири сичужні тверді за сир "Губернаторський", в конкурсі кращі товари Республіки Білорусь наше підприємство стало лауреатом конкурсу в номінації продовольчі товари на сир сичужний твердий "Вершковий" , "Монастирський".
ВАТ "Кобринський МСЗ" в черговий раз став переможцем республіканського конкурсу "Густо - 2007" на кращий молочний продукт у номінації "Сири тверді" за якість нового виду сиру "Ельтермани".
У листопаді 2007 року на підприємстві сертифікована система НАССР на виробництво і зберігання сирів сичужних твердих.
Фінансові показники, розраховані за чотири попередніх роки свідчать про платоспроможність підприємства, що показує зростання коефіцієнта поточної ліквідності з 1,32 у 2005 році до 1,76 в 2007 році. У підприємства достатньо оборотних коштів для покриття короткострокових зобов'язань за позикового капіталу.

Таблиця 2.1 - Фінансовий аналіз господарської діяльності

Норматив
Роки
Відхилення 2007 р. від 2005 р.,%
2005
2006
2007
Наявність власних оборотних коштів (чистий оборотний капітал)
-
209
929
1220
1011
Коефіцієнт поточної ліквідності
1,7
1,32
1,49
1,76
0,44
Коефіцієнт забезпеченості С. ОС.
0,3
0,03
0,12
0,13
0,1
Переходи. забезпеченості фінансових зобов'язань активами
<0,85
0,35
0,33
0,29
-0,06
Готова продукція
-
11
17
15
4
Дебіторська заборгованість
-
26
25
18
-8
Позикові кошти (млн. крб)
довгострокові
короткострокові
-
1389
3623
1574
3389
2732
2660
0
Переходи. спів. собств. і прівле. коштів
-
183
206
241
1343
Переходи. структури капіталу
-
0,55
0,49
0,42
-963
Валюта балансу
-
17846
20568
26952
58
Примітка - Джерело: власна розробка
За даними таблиці 2.1, коефіцієнт забезпеченості власних оборотних коштів нижче нормативу. Станом на 01.01. 2008 тільки 13% оборотних коштів, підприємство забезпечує за рахунок власних оборотних коштів. Проте, даний показник виріс за порівнюваний період на 0,11%.
Частка власного капіталу в формуванні оборотних активів значно підвищилася за рахунок проведення раціональної кредитно-фінансової політики. Підприємство стало більш фінансово незалежним. Знизився коефіцієнт фінансового ризику.

Таблиця 2.2 - Аналіз динаміки основних економічних показників підприємства

Показники
Роки
Відхилення 2007 р. від 2005
2005
2006
2007
2006
2007
Виручка від реалізації, млн. руб.
49521
57233
69226
19705
11993
Собівартість реалізованої продукції, млн. руб.
40125
45913
55798
15673
9885
Прибуток (збиток) від реалізації, млн. руб.
4987
5469
6879
1892
1410
Рівень рентабельності продукції (окупність продукції),%
23,42
25,66
24,06
0,64
-1,60
Рівень рентабельності продажів,%
12,43
11,91
12,33
-0,10
0,42
Примітка - Джерело: власна розробка
SHAPE \ MERGEFORMAT
\ S Рисунок 2.1 - Динаміка зміни основних економічних показників підприємства.
Примітка - Джерело: власна розробка

За даними таблиці 2.2, виручка від реалізації на підприємстві в 2007 р. в порівнянні з 2006 р. збільшилася на 11993 млн. крб. (Рисунок 2.1). Рівень рентабельності продажів в 2007 р. в порівнянні з 2005 р. знизився на 0,10 п. п., а в порівнянні з 2006 р. збільшився на 0,42 п. п.
Розглянемо основні засоби, які неодноразово беруть участь в виробничому процесі, зберігаючи при цьому свою натурально-речову форму, виконують одну й ту ж функцію протягом кількох виробничих циклів і переносять свою вартість на виробничу продукцію частинами в міру становлення.
За даними таблиці 2.3 видно, що найбільшу питому вагу в основних засобах доводиться на машини й устаткування: 53,65%, 55,17%, 54,69% (2005 р, 2006 р, 2007 р, відповідно). Також видно, що кількість обладнання підвищується, так у 2007 р. в порівнянні з 2005 г і 2006 г збільшення відбулося на 7255 та 3712 млн. руб., Відповідно.
Таблиця 2.3 - Аналіз динаміки і структури основних засобів підприємства

Види основних засобів
Роки
Відхилення 2007 від 2005
2005
2006
2007
млн. р..
%
млн. р..
%
млн. р..
%
2005
2007
Будинки і споруди
6923
38,01
8921
36,96
10987
35,30
4064
2066
Пеpедаточние устpойства, вимірювальні прилади і регулюючі пристрої
327
1,80
452
1,87
551
1,77
224
99
Машини та обладнання
9771
53,65
13314
55,17
17026
54,69
7255
3712
Транспортні засоби
985
5,41
1183
4,90
2239
7, 19
1254
1056
Обчислювальна техніка та оргтехніка
126
0,69
189
0,78
241
0,77
115
52
Інші види основних засобів
82
0,45
75
0,31
85
0,27
3
10
РАЗОМ
18214
100,00
24134
100,00
31129
100,00
12915
6995
Примітка - Джерело: власна розробка
Загальна кількість основних засобів в 2007 р. в порівнянні з 2005 р підвищилася на 8790 млн. руб.
За даними бізнес-плану ВАТ "Кобринський МСЗ" в планованому 2008 році збереже здатність покривати боргові зобов'язання, ніж привабливо для ділової активності.
Товариство збереже в 2008 році свою фінансову стійкість, платоспроможність, ліквідність шляхом проведення раціональної кредитно-фінансової політики тобто залучаючи короткостроковий позиковий капітал в межах розрахованої потреби. Існує ризик незабезпеченість власними оборотними засобами. У зв'язку з чим необхідно нарощувати власний оборотний капітал шляхом збільшення статутного капіталу, підйомом рентабельності за допомогою контролю витрат.
Основні шляхи підвищення фінансових показників можливі при збільшенні оборотних активів при незмінній сумі короткострокових боргів.

Таблиця 2.4 Динаміка зміни обсягу реалізації та виручки від реалізації основних видів продукції ВАТ "Кобринський МСЗ"

Найменування продукції
Обсяг
реалізації, т
Відношення 2007
до 2005 р.,%
Виручка від реалізації, млн. руб.
Відношення 2007
до 2005 р.,%
2005
2006
2007
2005
2006
2007
Масло вершкове
825
921
800
96,97
3403
4598
4570
134,29
Сири жирні великі
5124
5438
6745
131,64
27967
33526
43567
155,78
Сири жирні дрібні, вкл. бринзу
128
116
47
36,72
400
539
245
61,25
Сири плавлені
158
177
201
127,22
813
1039
1323
162,69
Незбиране молоко
2135
2696
3197
149,74
1309
1791
2226
170,09
Кисломолочна продукція
1400
1455
1460
104,29
739
856
1064
143,94
Вершки
82
99
137
167,07
78
108
178
227,06
Сметана
550
600
621
112,91
1583
1758
1969
124,35
Сирки і сиркова маса жирні
12
7
1
8,33
41
26
5
12,05
Сир жирний і напівжирний
315
303
299
94,92
772
903
997
129,08
Морозиво
149
153
221
148,32
649
760
1161
178,96
Сухий обрат і суха пахта
458
361
0,00
1425
1432
0,00
Замінник цільного молока - сухий
725
892
913
125,93
1344
2111
2165
161,07
Інша продукція
-
-
-
-
998
2964
4815
482,25
Всього
-
-
-
-
41523
52411
64285
154,82
Примітка - Джерело: власна розробка
За даними таблиці 2.4 видно, що в 2007 р. в порівнянні з 2005 р. виручка від реалізації продукції на підприємстві збільшилася на 54,82% у зв'язку зі збільшенням обсягів виробництва найбільш реалізованих видів продукції, що відображено на малюнку 2.2

SHAPE \ MERGEFORMAT

Масло вершкове

Сири жирні великі

Сири жирні дрібні, вкл. бринзу

Сири плавлені

Незбиране молоко

Кисломолочна продукція

Сирки і сиркова маса жирні

Сир жирний і напівжирний

Сухий обрат і суха пахта

Замінник цільного молока - сухий

Інша продукція


Рисунок 2.2 - Динаміка структури реалізованої продукції
на ВАТ "Кобринський МСЗ"
Примітка - Джерело: власна розробка
Так у 2007 р. в порівнянні з 2005 р. збільшилися обсяги реалізації олії - на 34,29%, сирів - більш ніж на 50%, морозива - на 78,96%, сухого молока - на 61,07%.

2.2 Місце і роль ВАТ "Кобринський олійницю-сироробний завод" на ринку молочної продукції в Республіці Білорусь

Розглянемо фактори, що впливають на розвиток ринку збуту на досліджуваному підприємстві.
На розвиток ринку збуту впливають такі фактори:
Наявність конкурентів, що пропонують аналогічний асортимент продукції. Щоб знизити негативний вплив цього фактора, необхідно постійно працювати над розширенням асортименту, поліпшенням споживчих властивостей товару, зниженням собівартості з метою зменшення ціни товару.
Сезонність попиту.
Маючи в асортименті продукції сезонного попиту таку як морозиво, необхідно максимально збільшувати обсяги продажів, саме у весняно-літній період. Для цього всі рекламні акції, стимулюючі обсяги продажів необхідно проводити в переддень сезону, використовувати рекламу в засобах масової інформації.
Купівельна спроможність населення.
Щоб використовувати позитивний вплив цього фактора, необхідно розширити поставки продукції в торговельні організації розташовані в центрі міст, в місцях масових торгових потоків, ринках.
У процесі реалізації продукції протягом року виникають специфічні незначні фактори, що впливають на обсяги продажів. Ці фактори потрібно розглядати окремо в кожному конкретному випадку і направляти їх вплив на користь господарської діяльності підприємства.
Асортимент продукції ВАТ "Кобринський МСЗ" представлений наступними товарними групами: сири тверді, масло вершкове; ЦМП; сири плавлені; сухі молочні продукти, морозиво; майонез, соус, гірчиця.
Вся продукція сертифікована, система якості приведена у відповідність з міжнародними стандартами ISO серії 9000, сири тверді - СОМ - принципам "ХАССП". Запатентований Бренд "Кобринський сири" і "Брінк-Айс".
У 2008 році необхідно удосконалення продукції з метою підвищення її конкурентоспроможності
Таблиця 2.5 - Заходи щодо підвищення конкурентоспроможності продукції на 2008 рік ВАТ "Кобринський МСЗ"
Найменування
Терміни
виконання
Відповідальність
Економ. доцільність
1. Підготувати та подати заявки на реєстрацію товарних знаків у вигляді словесних позначень за видами твердих сичужних сирів в Федеральний інститут промислової власності.
2. Підготувати та подати заявки на реєстрацію товарних знаків у вигляді словесних позначень за видами твердих сичужних сирів в національний центр інтелектуальної власності.
3. Провести аналіз атрибутики, що відноситься до твердих сирів і морозива, визначення необхідності і можливості її реєстрації в патентному органі.
4. Внести пропозиції щодо необхідності реєстрації товарних знаків у вигляді словесних і комбінованих позначень за видами морозива.
I квартал
I квартал
I квартал
II квартал
Спеціаліст з патентознавству
Спеціаліст з патентознавству
Спеціаліст з патентознавству
Поч. відділу збуту та маркетингу, спеціаліст по патентознавству.
Збільшення обсягів продажів, захист від підробки
Збільшення обсягів продажів, захист від підробки
Збільшення обсягів продажів, захист від підробки
Примітка - Джерело: власна розробка

Основними аспектами збутової політики ВАТ "Кобринський МСЗ" є:
Розвиток ринків збуту в Російській Федерації шляхом збільшення числа покупців і освоєння нових регіонів.
Розвиток внутрішнього ринку республіки шляхом активізації продажів у великих торгових точках м. Мінська та інших міст. Робота з супермаркетами передбачає широку рекламну компанію, мерчендайзинг на місці продажу, спрямований на впізнаваність продукції ВАТ "Кобринський МСЗ" безпосередньо в торгових точках
Активізація роботи з продажу продукції ВАТ "Кобринський МСЗ" на місцевому ринку: Кобринський район, м. Брест, Брестська обл. У цьому регіоні є можливість збільшення обсягів продажів морозива, майонезу.

Таблиця 2.6 - заходи з нарощування та розвитку експорту на 2008 рік ВАТ "Кобринський МСЗ"

Найменування
Терміни виконання
Відповідальність
Економ. доцільність
1. Участь у міжнародних виставках з метою розширення ділових контактів та ринків збуту.
2. Участь у конкурсах "Кращий продукт року Республіки Білорусь на ринках Росії".
3. Використання впровадження сучасних систем контролю якості ІСО - 9000 і ХАССП для розширення ринків збуту.
4. Просування і реклама Бренда "Кобринський сири" шляхом розміщення інформації в ЗМІ, на сайтах концерну Мінсільгосппроду в мережі Інтернет, використання з цією метою бізнес каталогів та інформаційних регістрів.
5. Оновлення відомостей про асортимент продукції на сайті ВАТ "Кобринський МСЗ", створення на сайті електронного прайс-листа з детальною характеристикою продукції.
6. Підвищення професійного рівня працівників шляхом участі в навчальних програмах консалтингових компаній "Тут і зараз", "Бізнес-Інеп" та ін
7. Провести підготовчу роботу по створенню Торгового Дому в м. Нижній Новгород на базі ТОВ Компанія "Браво"
Протягом року
Протягом року
Протягом року
Щокварталу
Щомісяця
Протягом року
Протягом року
Поч. відділу збуту та маркетингу,
Гол. технолог.
Поч. відділу збуту та маркетингу,
Гол. технолог.
Поч. відділу збуту та маркетингу,
Гол. технолог.
Поч. відділу збуту та маркетингу
Поч. відділу збуту та маркетингу
Поч. відділу збуту та маркетингу,
Поч. ОК
Поч. відділу збуту та маркетингу,
Поч. ОК
Збільшення обсягів продажів
Збільшення обсягів продажів
Збільшення обсягів продажів
Збільшення обсягів продажів
Збільшення обсягів продажів
Підвищення кваліфікації кадрів відділу маркетингу і збуту.
Примітка - Джерело: власна розробка

Таблиця 2.7 - Обсяги експорту, тис. дол США

Показники
2007
2008
2008
Індекс зрад. 2008 р. до 2007 р,%
оцінка
прогноз
1
2
3
4
Сири тверді
Обсяг експорту
14787.7
16132
2850
4640
5162
3480
109
до країн СНД
14787.7
16132
2850
4640
5162
3480
109
в Росію
14787.7
16132
2850
4640
5162
3480
109
Масло
Обсяг експорту
34
114
80
34
335
на експорт
34
114
80
34
335
до країн СНД
34
114
80
34
335
в Росію
34
114
80
34
335
Суха сироватка
Обсяг експорту
722
884
220
200
200
264
122
на експорт всього:
722
884
220
200
200
264
122
з нього:
до країн СНД
722
884
220
200
200
264
122
за все до Росії
722
884
220
200
200
264
122
Всього (сир твердий, олію,, суха сироватка,)
Обсяг експорту
15552
17130
3070
4920
5396
3744
110
на експорт всього:
15552
17130
3070
4920
5396
3744
110
до країн СНД
15552
17130
3070
4920
5396
3744
110
за все до Росії
15552
17130
3070
4920
5396
3744
110
Примітка - Джерело: власна розробка
Основними конкурентами у регіоні є Березовський СК, ВАТ "Брестський молкомбінат", "Кобринський МСЗ". Ціни на продукцію цих підприємств дещо відрізняються: на ЦМП Брестського молзаводу вище на 5-9%, Пінського мовляв. комбінату - на 2-3%, Березовського СК на рівні нашого заводу. Жорстку конкуренцію представляє собою ринок морозива. Основні конкуренти ТОВ "Морозпродукт", ІП "Санта-Імпекс".

2.3 Управління якістю продукції на ВАТ "Кобринський олійницю-сироробний завод"

Одним з найважливіших пріоритетів виробничої діяльності ВАТ "Кобринський олійницю-сироробний завод" є забезпечення показників якості та безпеки продукції, що випускається. Структурна схема управління якістю продукції передбачає взаємодію всіх підрозділів і служб.
Фахівці підприємства постійно працюють над поліпшенням якості своєї продукції та підвищенням її конкурентоспроможності, розширенням асортименту, формуванням фірмового стилю підприємства.
Для поліпшення якості продукції та забезпечення її високої конкурентоспроможності, на підприємстві в комплексі вирішуються завдання, підприємства і включає в себе такі основні заходи: зростання обсягів виробництва, в тому числі і експортної продукції; вдосконалення маркетингової діяльності; освоєння випуску нової продукції та вдосконалення технологій; сертифікація нових видів продукції, проведення технічного переозброєння; вдосконалення кадрової політики.
Система забезпечення якості продукції на ВАТ "Кобринський олійницю-сироробний завод" заснована на виконанні вимог нормативних документів з усіх видів робіт підрозділами та службами підприємства. Актуалізація нормативної документації проводиться регулярно.
Функції служби контролю на підприємстві виконує виробнича лабораторія, яка здійснює: вхідний контроль якості сировини, що надходить; допоміжних матеріалів і тари; режимів технологічних процесів на всіх стадіях виробництва; приймальний контроль якості готової продукції.

Таблиця 2.8 - Заходи щодо вдосконалення системи якості на 2008 рік

Найменування робіт
Витрати на впровадження (млн. крб)
Економічна
доцільність
Реалізація програми "Якість" на 2008 рік, з аналізом її виконання кожне півріччя
Підвищення якості та конкурентоспроможності продукції
Розробка та впровадження системи охорони праці відповідно до стандартів СТБ 18001 - 2006
10
Створення безпечних умов праці
Проведення інспекційного контролю системи менеджменту якості на базі міжнародних стандартів ІСО 9001, системи безпеки на основі принципів НАССР, системи екологічного менеджменту.
2
Удосконалення виробничого
лабораторного контролю
Проведення інспекційного нагляду за діяльністю акредитованої виробничої лабораторії на технічну компетентність відповідно до вимог СТБ ІСО / МЕК 17025
2
Постійна актуалізація і звірка нормативного фонду
10
Формування фонду ТНПА і ТД
Освіта кадрів за темами: внутрішній аудит систем Менеджменту якості. Акредитація ПЛ. Система управління охороною праці відповідно до стандартів СТБ 18001-2006
5
Підвищення професійного рівня фахівців
Підвищення кваліфікації фахівців в області технічного нормування та стандартизації, Основи технічного нормування та стандартизації.
4
Участь у республіканських, обласних семінарах Конференціях в області передових технологій, Метрології, управління якістю продукції
10
Участь у конкурсах:
"Кращі товари Республіки Білорусь",
"Кращі товари Республіки Білорусь на ринках Російської Федерації"
5
Підвищення якості та конкурентоспроможності
продукції
Вивчення конкурентоспроможності вироблюваної продукції шляхом участі у виставках, ярмарках, проведення дегустації
20
Проведення рекламної діяльності вироблюваної продукції на каналі ОНТ, обласному та районному телебаченні.
25
Участь у проведенні галузевих Днів якості, ПДКК
Постійне оновлення асортименту вироблюваної продукції
Удосконалення взаємовідносин з постачальниками сировини та допоміжних матеріалів: виїзди в господарства фахівців; підприємства, проведення оцінки постачальників допоміжних матеріалів, проведення тендерів на закупівлю; допоміжних матеріалів.
Підвищення якості закуповується сировини, допоміжних матеріалів, зниження витрат на вхідний контроль
Примітка - Джерело: власна розробка
Виробнича лабораторія акредитована на технічну компетентність.
У своїй роботі виробнича лабораторія керується "Положенням про лабораторію", затвердженим директором підприємства 4 січня 2001 року. На всіх працівників лабораторії розроблені посадові інструкції, які також затверджені директором підприємства.
Контроль готової продукції за органолептичними, фізико-хімічними та мікробіологічними показниками здійснюється відповідно до схеми технохімічного контролю, узгодженої з головним державним лікарем м. Кобрина та затвердженої головним інженером підприємства.
У схемі технохімічного контролю визначені: об'єкт дослідження; місце відбору проб; періодичність контролю; контрольовані показники; нормативні документи і методи контролю; відповідальний за проведення контролю; реєстрація результатів контролю. Результати контролю відображаються у спеціальних журналах.
За результатами контролю розробляються конкретні заходи із зазначенням відповідальних виконавців та термінів їх виконання.
Лабораторія забезпечена необхідним обладнанням, реагентами та необхідним посудом, забезпечують точність виконання дослідження.
На сьогоднішній день на підприємстві впроваджена система якості СТБ ІСО 9001-2001.
На виконання Постанови Ради Міністрів РБ від 09.09. 2006 р. № 1000 "Про програму розвитку організацій РБ, що здійснюють виробництво та експорт алкогольної продукції на 2006 - 2010 р.", доручення СМ РБ від 08.08. 2007 р. і на підставі листа Комітету з економіки Брестського облвиконкому від 01.09. 2007 р. в протягом першого півріччя 2008 року на підприємстві буде впроваджено систему НАССР.

Глава 3. Розробка конкретних заходів щодо вдосконалення якістю продукції, а також підвищення її конкурентоспроможності

3.1 Аналіз конкурентоспроможності молочної продукції ВАТ "Кобринський МСЗ"

ВАТ "Кобринський МСЗ" реалізує різну молочну продукцію: молоко, сир, масло.
Для оцінки конкурентоспроможності обраний товар - сир. Сир - високоживильний харчовий продукт, одержуваний з молока шляхом ферментативної, кислотної або змішаної коагуляції білків, виділення сирної маси з подальшою обробкою і дозріванням. Сир є одним з необхідних товарів у споживчому кошику покупця. У зв'язку, з чим попит на сир, в досить стійкий. Можна відзначити деякі сезонні коливання попиту та пропозиції. Так, в літній час попит на сир знижується, але в цей час у сільськогосподарських підприємств збільшуються обсяги надою, тому пропозиція перевищує попит. По закінченню літнього сезону, особливо ближче до новорічних свят попит на сир зростає, в цей же час надої молока знижуються, що призводить до перевищення попиту над пропозицією.
На ринку міста Кобрина сир пропонують в основному місцеві виробники, рідше поставки здійснюють підприємства інших областей, присутня імпортна продукція.
Конкуренція досить велика, тому що на ринку багато пропозицій. Багато підприємств пропонують дуже широкий асортимент товарів у своїх фірмових магазинах. У них ціни нижче, сервіс більш високий. Покупці активніше відвідують спеціалізовані фірмові магазини, так як вважають, що у них товар якісніший, обслуговування краще. Тому можна сказати, що попит задоволений. У фірмових магазинах дійсно якість товарів краще, гарантія сертифікована товарів, дотримання термінів зберігання. Асортимент товарів постійний, запаси своєчасно поповнюються, тому торгівля безперебійна.
Слід зазначити, що сир - широко рекламований товар, в основному на ринку активно рекламують імпортні вироби. На завершення огляду можна сказати, що попит на сир постійний і надалі буде стійким.
Важливим показником діяльності переробних підприємств є якість продукції. Його підвищення - одна з форм конкурентної боротьби, завоювання і утримання позицій на ринку. Високий рівень якості продукції сприяє підвищенню попиту на продукцію і збільшенню суми прибутку не тільки за рахунок обсягу продажів, але і за рахунок більш високих цін. Узагальнюючі показники характеризують якість всієї виробленої продукції незалежно від її виду та призначення:
а) питома вага нової продукції в загальному її випуску;
б) питома вага продукції вищої категорії якості;
в) середньозважений бал продукції;
г) середній коефіцієнт сортності;
д) питома вага атестованої та неатестованих продукції;
е) питома вага сертифікованої продукції;
ж) питома вага продукції, яка відповідає світовим стандартам;
з) питома вага експортованої продукції, в тому числі у високорозвинені промислові країни.
Індивідуальні (одиничні) показники якості продукції характеризують одну з її властивостей:
а) корисність (жирність молока, зольність вугілля, вміст заліза в руді, зміст білка в продуктах харчування);
б) надійність (довговічність, безвідмовність в роботі);
в) технологічність, тобто ефективність конструкторських і технологічних рішень (трудомісткість, енергоємність);
г) естетичність виробів.
Непрямі показники - це штрафи за неякісну продукцію, питома вага забракованої продукції, частка рекламованих продукції, втрати від браку та ін Перша задача аналізу - вивчити динаміку перерахованих показників, виконання плану по їх рівню, причини їх зміни і дати оцінку роботи підприємства за рівнем якості продукції.
У таблиці 3.1 проаналізуємо основні показники сиру на досліджуваному підприємстві і порівняємо їх з показниками даного виду продукції молочного комбінату р. Пінська.
Таблиця 3.1 - Аналіз узагальнюючих показників якості сиру
Показник
ВАТ "Кобринський МСЗ"
ВАТ "Пінський молочний комбінат"
Середньозважений бал якості сиру
5
4,25
- Смак
колір
жирність
запах
5
5
5
5
4
5
4
4
Упаковка
5
4
Престиж торгової марки
5
4
Гарантійний строк (термін зберігання)
5
5
Право замінити товар
4
5
Захищеність патентами
5
4
Просування продуктів на ринку (реклама)
4
3
Можливості збільшення якості
4
3
Разом
37
32,25
Примітка - Джерело: власна розробка
Як видно з таблиці 3.1, в результаті оцінки конкурентоспроможності продукції ВАТ "Пінський МСЗ" можна зробити висновок про те, що продукція цього підприємства досить конкурентоспроможна. У порівнянні з Пінським молочним комбінатом сир більш конкурентним, так як, загалом, дане підприємство спеціалізується на виробництві масла, кисломолочних продуктів і молока.

3.2 Заходи поулучшенію якості та стратегія просування продукції підприємством

Для підтримки високої якості своєї продукції і подальшого поліпшення якості продукції підприємство має намір виконати наступні заходи:
закінчити розробку системи безпеки харчових продуктів на основі принципів НАССР;
розробити та впровадити методи обліку витрат на якість для оцінки результативності системи менеджменту якості;
проводити внутрішні аудити СУЯ відповідно до Плану-графіка, і використовувати їх результати для вдосконалення СМЯ;
проводити щоквартальні засідання Координаційної советапо результатами функціонування системи менеджменту якості.
Основними напрямами формування ефективної стратегії просування продукції підприємством є:
реалізація готової продукції на місцевому ринку з максимальним залученням торгових точок міста і району в процес реалізації;
розширення ринків збуту за рахунок просування товару в інших областях республіки (упор робиться на продукцію з тривалими термінами зберігання);
розширення асортименту продукції в упаковці ПЮР-пак, що дозволяє збільшити терміни реалізації готової продукції;
розширення асортименту сирної продукції дрібної розфасовки з новими видами обгорткового матеріалу (лінкавер), що дозволяє надати товарний вигляд сирної продукції і збільшити терміни реалізації готової продукції;
перехід на мелкофасованние продукти, тобто перехід від фасування продукції великої ваги до більш прийнятного для покупця;
реалізація вільного залишку продукції шляхом організації продажів по областях та обласним центрам без попередньої заявки торгових точок, тобто поставка продукції здійснюється в момент укладення договору в торговій точці при безпосередньому складанні заявки по наявності продукції у представника комбінату;
реалізація вільного залишку шляхом застосування гнучкої системи знижок, а також розгляду ціни товару для кожного окремого оптового або роздрібного покупця;
розширення кількості організацій що працюють за договорами комісії;
створення системи реалізації готової продукції через мережу дилерів в інших регіонах республіки областях і особливо в обласних центрах.
З метою збільшення обсягу продажів і зміцнення позицій підприємства на ринку нами розроблено план маркетингової і рекламної діяльності:
1. Провести ранжування регіонів РБ за ступенем значущості для інтересів підприємства і визначити найбільш перспективні;
2. Постійно проводити перевірки торгових підприємств м. Кобрина на предмет наявності продукції в торговельній мережі;
Здійснити збір інформації про конкурентів у РБ, провести аналіз їх діяльності, скласти базу даних по конкурентах і оперативно її оновлювати;
Розробити та впровадити механізм анкетування споживачів РБ;
Продовжити роботу з визначення оптимального асортименту продукції, що випускається з урахуванням змін купівельного попиту;
Скласти кон'юнктурний огляд по ринку РБ;
Провести аналіз конкурентоспроможності продукції підприємства;
Для завоювання нових ринків проводити пошук потенційних покупців в РБ;
Розширювати мережу виїзної торгівлі в регіонах РБ для освоєння нових ринків збуту продукції;
Збільшити частку продукції, що продається по областях РБ через поглиблене вивчення цих ринків збуту та аналіз очікувань покупців в цих регіонах;
Вивчити питання з суборенди торгових площ з неконкуруючих підприємствами харчової промисловості з метою спільного просування продукції на ринку РБ;
Придбати додаткове транспортний засіб для розширення ринків збуту продукції в РБ;
Придбати додатково холодильні ларі для збільшення обсягу реалізації морозива в регіонах РБ;
Удосконалювати організаційну структуру маркетингової служби для розширення і конкретизації роботи за всіма напрямками маркетингу;
Перекласти на відрядну форму оплати праці фахівців сектору продажів залежно від індивідуальних показників надходження виручки;
Укласти з найбільшими оптовими покупцями дилерські договору і застосовувати щодо них цінову політику, що дозволяє реалізовувати в регіонах продукцію з мінімальною торговою націнкою;
17. Використовувати елементи інтернету-маркетингу;
18. Щотижневе оновлення інформації на сайті концерну;
19. Розробити і впровадити комп'ютерні програми для систематизації, обробки і зберігання маркетингової інформації;
20. Провести навчання працівників торгівлі м. Кобрина грамотному розміщенню і продажу товару виробництва, використовуючи фірмові стандарти виробника;
21. Для підвищення зацікавленості покупців і стимулювання збуту розробити оптимальну цінову політику (цінові знижки, надбавки) з урахуванням сезонних коливань попиту, форми оплати, в залежності від обсягів партії продукції.
22. Встановлювати ціни на продукцію на рівні ринкових, при підвищенні ціни забезпечити випуск високоякісного за споживчими властивостями товару.
23. Підготувати пропозиції та рекомендації до плану виробництва продукції по номенклатурі і кількості, виходячи з результатів вивчення кон'юнктури ринку
24. Переорієнтувати виробництво на випуск продукції, яка відповідає сучасним вимогам покупців, вжити конкретних заходів щодо поліпшення якості продукції, що випускається і недопущення у продаж продукції низької якості;
25. Розробити нову торгову марку (бренд) для випущеної продукції підприємства;
26. Розробити фірмовий стиль (brand-book) для використання в рекламних компаніях підприємства;
27. Підготувати та провести цілеспрямовану рекламну кампанію з просування на ринок нової торгової марки і підтримки іміжда підприємства;
28. Проводити рекламні компанії по просуванню нових видів продукції для ознайомлення потенційних споживачів з основними перевагами нових видів продукції;
29. Продовжити роботу щодо вдосконалення дизайну упаковки, поліпшити її якісний і кількісний склад;
30. Переоформити торгові площі і вітрини фірмового магазину в єдиному корпоративному стилі;
31. Виготовити та оснастити магазини р. Кобрина рекламними POS-матеріалами;
32. Посилити рекламу в місцях продажів для цільового впливу на покупця в момент здійснення покупки і збільшення обсягів реалізації
33. Виготовити нове виставкове обладнання;
34. Активізувати рекламу в ЗМІ, розмістити рекламну інформацію в каталогах, газетах, журналах) перед виставками-ярмарками напередодні проведення виставок-дегустацій продукції в передсвятковий період;
35. Розмістити рекламу на транспорті м. Кобрина і Мінська;
36. Провести аналіз запрошень і взяти участь у виставках і ярмарках;
37. Для створення сприятливого образу про підприємство та продукції, що випускається створити такі іміджеву рекламу.
38. Виготовити наступні види поліграфічної продукції: візитна картка підприємства, візитна картка керівника, представницький буклет, календарі (плакат, квартальний, кишеньковий), фірмові папки, рекламні листівки, фірмові пакети.

Висновок

Оцінка та прогнозування конкурентоспроможності продукції, вивчення впливають на неї чинників, а також розробка заходів щодо забезпечення необхідного рівня є найважливішими передумовами ефективного здійснення комерційної діяльності підприємств, що функціонують на засадах маркетингу.
Конкурентоспроможність з точки зору споживача - це більш висока в порівнянні з аналогами-замінниками співвідношення сучасних якісних характеристик товару і витрат на його придбання і споживання при їх відповідності вимогам певного сегмента. З точки зору виробника конкурентоспроможність продукції - це досягнення безумовної рентабельності у своїй діяльності та створення позитивного іміджу у своїх споживачів.
Конкурентоспроможність - це багатоаспектне поняття, що означає відповідність товару умовам ринку, конкретним вимогам споживачів не тільки по своїм якісним, економічним, технічним, естетичним, ергономічним характеристикам, але і по комерційних і інших умов його реалізації (строки поставки, ціна, канали збуту, сервіс, реклама).
Виробнича діяльність підприємств характеризується системою показників. Найважливішими з них в умовах вільних ринкових відносин є такі, як попит на продукцію і обсяг виробництва, величина пропозиції і виробнича потужність підприємства, витрати і ціни на продукцію, потреба ресурсів та інвестицій, обсяг продажів і загальний дохід та ін
Проведені дослідження дозволили обгрунтувати такі висновки і пропозиції:
Підприємство з року в рік нарощує обсяги виробництва. Так за період з 2005 по 2007 р виробництво продукції в порівнянних цінах збільшилось на 26%. Обсяг переробки сировини збільшився на 19%. Особливо слід зазначити значне збільшення закупівель молока у населення (на 61%). Це говорить про те, що вжиті заходи зі стимулювання закупівель молока у населення дали позитивний результат.
В результаті оцінки конкурентоспроможності продукції пропонуються наступні шляхи підвищення конкурентоспроможності рішення:
зміна складу, структури застосовуваних матеріалів (сировини, напівфабрикатів), комплектуючих виробів чи конструкції продукції;
зміна порядку проектування продукції;
зміна технології виготовлення продукції, методів випробувань, системи контролю якості виготовлення, зберігання, пакування, транспортування, монтажу;
зміна цін на продукцію, цін на послуги, по обслуговуванню і ремонту, цін на запасні частини;
зміна порядку реалізації продукції на ринку;
зміна структури і розміру інвестицій у розробку, виробництво і збут продукції;
зміна структури та обсягів коопераційних постачань при виробництві продукції і цін на комплектуючі вироби і складу обраних постачальників;
зміна системи стимулювання постачальників;
зміна структури імпорту і видів імпортованої продукції.
Стратегія підвищення якості товару є найважливішою складовою частиною стратегії підприємства. Об'єктами прогнозування є показники якості товару, що уступають аналогічним показникам товарів конкурентів.
Для підвищення якості продукції у ВАТ "Кобринський МСЗ" необхідно:
Сформувати усвідомлення потреби в якісній роботі і створити можливість для поліпшення якості.
Встановити цілі для постійного удосконалювання діяльності.
Створити організацію, яка буде працювати над досягненням цілей, створивши умови для визначення проблем, вибору проектів, сформувавши команди і вибравши координаторів.
Надати навчання всім співробітникам організації.
Виконати проекти для вирішення проблем.
Інформувати співробітників про досягнуті поліпшення.
Висловити своє визнання співробітникам, які зробили найбільший внесок у поліпшення якості.
Впроваджуйте досягнення, які Вам удалося домогтися протягом року, у системи і процеси, регулярно функціонують в організації, тим самим, закріплюючи їх.

Список використаної літератури

1. Аверін М.В. Обов'язкова сертифікація в Росії за два роки. Що змінилося? / / Сертифікація. - 1996. - № 3. - С.6.
2. Ансофф І. Нова корпоративна стратегія. СПб.: Пітер, 1999.416с.
3. Басовский Л.Є., Протасьев В.Б. Управління якістю: Підручник. - М.: ИНФРА - М, 2001. - 212 с. - (Серія "Вища освіта")
4. Варакута С.А. Управління якістю продукції: Навчальний посібник. - М.: ИНФРА - М, 2001. - 207 с. - (Серія "Питання - Відповідь")
5. Варгина М.К. Напрями вдосконалення робіт з управління якістю в регіонах світу. / / Сертифікація. - 1995. - № 1. - С.10.
6. Вахрушев В. Принципи японського управління. - М.: ФОБЗ, 1992. - 207с.
7. Версан В.Г. Інтеграція управління якістю, сертифікація. Нові можливості та шляхи розвитку. / / Сертифікація. - 1994. - № 3. - С.3.
8. Версан В.Г. Організація робіт на підприємстві (в рамках системи якості) з підготовки продукції до сертифікації. / / Сертифікація. - 1994. - № 3.
9. Версан В.Г., Панкіна Г.В. Про деякі актуальні напрямки розвитку сертифікації. / / Сертифікація. - 1995. - № 3. - С.5.
10. Воскобойніков В. Нові підходи до управління якістю продукції. / / Економіка і життя. - 1993. - Грудень. (№ 50) - с.15.
11. Галєєв В.І. Проблеми впровадження стандартів ISO серії 9000 на прикладі досвіду ряду підприємств. / / Сертифікація. - 1998. - № 3. - С.15.
12. Галєєв В.І. Експертні методи. / / Стандарти і якість. - 1997. - № 11. - С.49.
13. Галєєв В.І., Варгина М.К. Управління якістю: проблеми, перспективи. / / Сертифікація. - 1994. - № 4. - С.38.
14. Галєєв В.І., Дворук Т.Ю. На допомогу підприємствам, які готують продукцію до сертифікації. / / Сертифікація. - 1994. - № 2. - С.4.
15. Глічев А.В. Нариси з економіки та організації управління якістю продукції. / / Стандарти і якість. - 1995. - № 4. - С.50.
16. Глічев А.В. Повна схема механізму управління якістю продукції. / / Стандарти і якість. - 1995. - № 5. - С.53.
17. Глічев А.В. Сучасне уявлення про механізм управління якістю продукції. / / Стандарти і якість. - 1995. - № 3.
18. ГОСТ 15467 - 79 (Ст. РЕВ 3519 - 81). Основні поняття. Терміни та визначення. - М.: Видавництво стандартів, 1998.
19. ГОСТ 40.9001 - 88 (ІСО - 9001 - 87). Системи якості. Модель для забезпечення якості при проектуванні і (або) розробці, виробництві, монтажі та обслуговуванні. - М.: Видавництво стандартів, 1988.
20. Довбня А.А., поединщика І.І. Оцінка ефективності менеджменту в реалізації мети політики в області якості. / / Стандарти і якість. - 1994. - № 3. - С.12.
21. Єгорова Л.Г. На допомогу підприємствам, які готуються до сертифікації. / / Сертифікація. - 1998. - № 3. - С.26
22. Ноулер Л., Хауелл Дж., Голд Б., Коулмен Е., Моун О., Ноулер В. Статистичні методи контролю якості продукції. - М: Видавництво стандартів, 1989. - 96с.
23. Павленко Л.Г. Політику якості - до кожного виконавця. / / Сертифікація. - 1997. - № 1. - С.7.
24. Радіонов В.В. Управління якістю: / / Новосиб. Держ. Акад. Економіки та управління. - Новосибірськ. 1996. - 44 с.
25. Рахлін К.М. Організація обліку та оцінки витрат підприємства на якість. / / Стандарти і якість. - 1995. - № 3. - С.34.
26. Рубанюк Ю.Т. Чотирнадцять пунктів Демінга - програма дій для виживання виробників Росії? / / Стандарти і якість. - 1995. - № 7. - С.39.
27. Фатхутдінов Р.А. Система забезпечення конкурентоспроможності. / / Стандарти і якість. - 1996. - № 1. - С.48.

Источник: http://ua-referat.com/%D0%AF%D0%BA%D1%96%D1%81%D1%...